PŮSOBÍME PO CELÉ ČESKÉ REPUBLICE! 🇨🇿

Jaké dokumenty potřebujete pro

stavební povolení/ohlášení stavby? 

 • PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE STAVBY

A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA

B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA
Příloha č. I: Průkaz energetické náročnosti budovy
Příloha č. II: Protokol o stanovení radonového indexu pozemku vč. návrhu izolace

C. SITUAČNÍ VÝKRESY
C.1 Situační výkres širších vztahů, katastrální situační výkres
C.2 Koordinační situace stavby (zahrnuje geodet. zaměření pozemku)

D. DOKUMENTACE STAVBY

D.1 RODINNÝ DŮM
D.1.1 Architektonicko-stavební řešení (stavební část)
D.1.2 Stavebně konstrukční řešení (statika)
D.1.3 Požárně bezpečnostní řešení
D.1.4 Zdravotně technické instalace
D.1.5 Vytápění
D.1.6 Silnoproudá elektrotechnika vč. bleskosvodu

 • Doklad prokazující právo k pozemku nebo stavbě, pokud není ověřitelné v katastru nemovitostí
 • Projekt rozhledových poměrů
 • Územně plánovací informace
 • Územní rozhodnutí, jestliže jej vydal jiný orgán než stavební úřad příslušný k povolení stavby
 • Stanovisko z příslušného obecního úřadu
  • Z hlediska vlastníka inženýrských sítí
  • Z hlediska vlastníka místní komunikace
 • Rozhodnutí o povolení zvláštního užívání místní komunikace k umístění inženýrských sítí
 • Rozhodnutí o povolení připojení na komunikaci
 • Dohoda o umístění a realizaci stavby (vodovodní a kanalizační přípojka)
 • Stanovisko správy a údržby silnic
  • z hlediska vlastníka komunikace 2. a 3. třídy
  • z hlediska ukládání inž. sítí do komunikace 2. a 3. třídy
 • Stanovisko Krajské hygienická stanice
 • Stanovisko odboru územního plánování
 • Stanovisko Policie ČR (dopravní inspektorát)
 • Stanovisko Hasičské záchranného sboru 
 • Stanovisko odboru životního prostředí (DO ochrany ZPF, DO ochrany lesa, DO ochrany přírody a krajiny, DO ochrany ovzduší, DO odpadového hospodářství, DO státní památkové péče, vodoprávní úřad)
 • Stanovisko k žádosti o připojení (elektřina, kanalizace, voda, plyn)
 • Stanoviska/sdělení/vyjádření o existenci sítí – (CETIN, Vodafone, T-Mobile, RWE, ČEZ, UPC apod.) - až 50 vyjádření!
 • Souhlas s umístěním stavby v ochranném pásmu elektrického zařízení např. od ČEZ distribuce
 • Souhlasy osob, jejichž vlastnické právo nebo právo odpovídající věcnému břemenu k sousedním stavbám anebo sousedním pozemkům nebo stavbám na nichž může být prováděním stavebního záměru přímo dotčeno; souhlas musí být vyznačen na situačním výkresu
 • Vyjádření k projektové dokumentaci k vybudování vodovodní a kanalizační přípojky, případně jímky, ČOV od vodárenských společností
 • Vyjádření ke stavbě z obvodního báňského úřadu v případě poddolovaného území
 • Závazné stanovisko od orgánu ochrany přírody a krajiny (pokud se stavba nachází v CHKO, památkovém území apod.)
 • Závazné stanovisko k projektové dokumentaci ČOV, studny, jímky od orgánu ochrany povodí (Povodí Labe, Povodí Ohře, Povodí Vltavy)